No comments yet

Bok släppt om Kronoparken och samhällsplanering!

Bengt Dahlgren och Gerhard Gustavsson har slutfört och släppt boken om Stadsdelen Kronoparken i Karlstad: Samhällsplaneringens vedermödor. Författarna resonerar i den om Kronoparken som Värmlands tydligaste exempel på hur det 50 år gamla miljonprogrammet tog sig uttryck vad gäller samhällsplanering och bostadsbyggande. Rapporten handlar om planeringen av Kronoparken och hur detta speglar tidsandor och samhällsförändringar i stora drag samt övergripande tankar om samhällsplaneringens förutsättningar och uttryck. Kronoparken delar sin historia och sin situation med många andra miljonprogramsområden i Sverige. Man påtalar också det unika med Kronoparken i det här avseendet, universitetet som är beläget i stadsdelen. Författarna skriver dessutom om sina tankar kring integreringen av de olika delarna av Kronoparken. En mycket välskriven bok klart värd att läsa och reflektera över.

 

http://kau.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A899313&dswid=7929

Post a comment